Terms & Conditions

A. Algemene verkoopvoorwaarden


Artikel 1. Preambule – definities

1.1  De term(en):

- “algemene voorwaarden” verwijzen naar de hierna vermelde voorwaarden,

- “site” verwijst naar de internetsite van HélOui waartoe men zich toegang kan verschaffen op het adres www.Alexis Herbosch bv.com,

- “product(en)” verwijst naar het(de) product(en) dat(die) via de site worden verkocht.

- “verkoper” verwijst naar de Alexis Herbosch bv, ingeschreven in de KBO onder het nr. 0847.649.742, met hoofdkantoor gelegen te 2970 Schilde, Blijde Inkomst 8, België.

- “gebruiker” verwijst naar de persoon die de site raadpleegt en er iets koopt.

- “partijen” verwijst gezamenlijk naar de gebruiker en de verkoper.

1.2 Iedere verkoop van producten op de site wordt door deze algemene voorwaarden geregeld.

1.3 Door op de site een bestelling te plaatsen, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden als diegene die van toepassing zijn op zijn bestelling.

1.4 De gebruiker die op de site een product wenst te kopen, verklaart dat hij over volledige rechtsbekwaamheid beschikt. Onbekwaamverklaarden in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kunnen in geen geval iets kopen op de site of moeten dit doen via en op verantwoordelijkheid van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient zich aan deze algemene voorwaarden te houden.

1.5 Mocht een of andere denkbeeldige situatie niet door deze algemene voorwaarden worden geregeld, dan dient men te refereren aan de gebruiken die in België gelden in de sector van de verkoop van op afstand.


Artikel 2. Beschrijving en beschikbaarheid van de producten

2.1 De te koop aangeboden producten zijn deze die samen met een beschrijving van hun hoofdkenmerken op de site staan op de dag en het tijdstip dat de gebruiker de site raadpleegt, dit zolang de voorraad strekt.

2.2 De verkoper stelt alle redelijke middelen in het werk om de beschikbaarheid van de producten in realtime op de site weer te geven. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht het product niet meer voorhanden zijn en hij daardoor de door de gebruiker bevestigde bestelling niet kan uitvoeren.

2.3 Mocht een van de bestelde producten niet voorhanden zijn, dan wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht en krijgt hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren. In dit tweede geval krijgt hij het bedrag van zijn bestelling, mocht hij die al betaald hebben, terugbetaald.

2.4 De foto's, de teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren zijn niet bindend. Mochten deze foto's en/of teksten fout zijn, dan kan de verkoper hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Laatstgenoemde verbindt zich ertoe de fouten of weglatingen op de site zo spoedig mogelijk nadat hij ervan op de hoogte is gebracht, te verbeteren.


Artikel 3. Koopprijs en leveringskosten

3.1 Koopprijs van het product

3.1.1 De prijs van elk product (hierna “koopprijs”) staat op de site aangegeven in euro inclusief btw. Deze prijs is exclusief leveringskosten die eveneens voor rekening van de gebruiker komen en exclusief aftrek van kortingen of waardebonnen die persoonlijk aan de gebruiker worden toegekend.

3.1.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden gefactureerd tegen de koopprijs die geldt op het ogenblik dat de bestelling van de gebruiker wordt bevestigd, op voorwaarde dat de producten voorhanden zijn (cf. Art. 2).

3.2 Leveringskosten

3.2.1. Bij de bestelling verbindt de gebruiker zich ertoe niet alleen de koopprijs van de bestelde producten maar ook de leveringskosten (hierna de “kosten”) van voornoemde producten te betalen. Deze kosten verschillen afhankelijk van en de hoeveelheid bestelde producten en de bestemming en zijn inclusief btw.

3.2.2. De gebruiker kan het bedrag van deze kosten op de site raadplegen door te klikken op het “winkelmandje”, waar een berekening van het totaalbedrag van de kost van de bestelling verschijnt, die overeenstemt met de koopprijs van de producten en de kosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten te allen tijde te wijzigen. De kosten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling door de gebruiker wordt bevestigd, op voorwaarde dat de  producten voorhanden zijn (cf. Art 2).

3.2.3. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald, als de gebruiker heel of een deel van de bestelling retourneert krachtens zijn verzakingsrecht overeenkomstig artikel 7.


Artikel 4. Bestelmodaliteiten

4.1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foute informatie die de gebruiker bij zijn bestelling heeft doorgegeven.

4.2 De gebruiker bevestigt zijn bestelling definitief door op de knop "Bestellen & Afrekenen" te klikken en verbindt zich ertoe het verschuldigde totaalbedrag vermeerderd met de kosten en na aftrek van de eventuele waardebonnen volledig te betalen.

4.3 Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten wordt er nogmaals op gewezen dat de bevestiging van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voornoemde bestelling verschuldigde geldsommen.

4.4 De verkoper bevestigt elke bestelling door de gebruiker binnen 24 werkuren (van maandag t.e.m. vrijdag) na bestelling een e-mail te zenden op het adres dat de gebruiker heeft opgegeven bij zijn registratie (hierna “bestellingsbevestiging”). Deze bestellingsbevestiging vermeldt met name de besteldatum, het bestelde product, de koopprijs vermeerderd met de kosten evenals het e-mailadres en de leveringsmodaliteiten.

4.5. De gecomputeriseerde registers die behoorlijk beveiligd in de computersystemen van de verkoper en diens partners zijn opgeslagen, zullen als bewijs gelden voor de berichten, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

4.6 De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren of te annuleren, wanneer:

- er een geschil bestaat met de gebruiker,

- de vorige bestelling niet of niet helemaal betaald is,

- de bankinstellingen geen toestemming willen geven voor de betaling.

In dit geval kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

4.7 De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren om andere redenen dan de voornoemde of om bijzondere voorwaarden voor de bestelling in kwestie vast te leggen.

In dit geval dient de verkoper de gebruiker hiervan binnen 30 dagen nadat de bestelling is bevestigd, op de hoogte brengen.

4.8 Na levering van het(de) product(en) kan de gebruiker de bestelling niet meer annuleren, maar kan hij zijn verzakingsrecht uitoefenen volgens de voorwaarden beschreven in artikel 7.


Artikel 5 Betalingsmodaliteiten

5.1 De aankopen worden betaald met creditcard Visa of Mastercard, Mister Cash, Belfius Direct Net, KBC/CBC Betaalknop of via bankoverschrijving. Bij de bevestiging van de bestelling voert de gebruiker de naam van de creditcard-/bankkaarthouder, het kaartnummer, de vervaldatum van de kaart en het veiligheidsnummer in. Sommige bankinstellingen die kaarten uitgeven kunnen een extra handtekening van het type digipass vragen. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na controle door de instelling die de kaart heeft uitgegeven. Als de betaling wordt bevestigd, wordt het bedrag na facturering van de bestelling geïnd volgens de modaliteiten die met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven zijn overeengekomen.

5.2 Indien U Uw betaling uitvoerd via bankoverschrijving, verbindt de klant zich er toe om het gehele bedrag van zijn factuur, inclusief de leveringskosten, te betalen binnen de 48 uur. De verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren indien de bataling niet is uitgevoerd binnen deze termijn. De overschrijving dient gedaan te worden op naam van Help-ID bvba Webshop. Blijde Inkomst 8, B-2970 Schilde op de rekeningnummer IBAN BE88 7370 4864 5341, BIC KREDBEBB.

5.3 Betalingen van meer dan vijfhonderd (500) euro per bestelling wordt door de verkoper niet aanvaard.

5.4 Het(de) bestelde product(en) blijft(blijven) eigendom van de verkoper totdat de koopprijs en de bij de bestelling vermelde kosten volledig zijn betaald.


Artikel 6 Levering

6.1 De verkoper levert wereldwijd.

6.2 De bestelling wordt thuis bij de gebruiker of op het door de gebruiker opgegeven adres geleverd. De bestellingen worden met post verzonden voor België en met post Internationaal voor de andere landen.

6.3 Bij de levering wordt aan de gebruiker geen verkoopfactuur overhandigd, tenzij op schriftelijk vraag van de gebruiker.

6.4 Voor leveringen in België stelt de verkoper alles in het werk om de bestelling binnen 7 werkdagen na bevestiging van de bestelling en de ontvangst van de betaling naar het leveringsadres te verzenden.

6.5 Voor leveringen buiten België stelt de verkoper alles in het werk om de bestelling binnen 20 dagen na de bevestiging van de bestelling te leveren. De leveringsmodaliteiten zijn die van de diensten van de post van het betrokken land.

6.6 De leveringstermijn wordt slechts ter informatie gegeven. De niet-inachtneming van de vermelde termijn doet voor de gebruiker geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan.

6.7 De overdracht van de risico’s op de gebruiker geschiedt op het ogenblik dat de bestelde producten ter beschikking van de vervoeder worden gesteld. 

De verkoper gebruikt geen bewijs van verzending of controlesysteem om de verzending te volgen.

Indien de consument wenst om de aankoop per aangetekende brief te laten verzenden, kan deze keuze aangeduid worden na de bevestiging van het betaalmiddel. De extra kosten (6€) voor de aangetekende verzending zijn dan voor rekening van de consument. Bij de bestellingen van meer dan 20 collecties, is de aangetekende verzending in de prijs inbegrepen.

6.8 Het is aan de gebruiker om de zendingen bij aankomst te controleren en alle voorbehoud en klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden zijn. Hij mag het pakje zelfs weigeren, als het zou zijn opengemaakt of als het duidelijke sporen van beschadiging vertoont. Voornoemd voorbehoud en voornoemde klachten met betrekking tot de levering van de producten moeten binnen de drie werkdagen na de levering van het(de) product(en) per aangetekende brief met ontvangstbewijs rechtstreeks aan de verkoper worden gericht.


Artikel 7. Verzakingsrecht en retourmodaliteiten

7.1 Als het(de) op de site gekochte product(en) de gebruiker niet bevalt(bevallen), heeft hij gedurende vijftien (15) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product - daarbij geldt het poststempel of het stempel van de bezorger als bewijs - het recht om van zijn aankoop af te zien, zonder dat hij hiervoor een boete hoeft te betalen en een reden dient op te geven, overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.. Binnen deze termijn moet de gebruiker de verkoper op de hoogte brengen van zijn voornemen om zijn verzakingsrecht uit te oefenen door een e-mail te sturen naar volgend adres: architect@herbosch-architects.com

Houdt hij zich niet aan deze termijn, dan verliest de gebruiker zijn verzakingsrecht en moet hij zijn bestelling betalen.

7.2 De koper retourneert het(de) product(en) aan de verkoper op volgend adres:

Alexis Herbosch bv, 

Blijde Inkomst 8

B-2970 Schilde

België

tenzij hij andere instructies krijgt, met het transportmiddel van zijn keuze. De gebruiker dient het verzendingsbewijs te bewaren.

7.3 De kosten en risico’s die verband houden met de retourzending zijn voor rekening van de gebruiker.

7.4 Mocht de gebruiker zijn verzakingsrecht en zijn recht om de producten te retourneren uitoefenen binnen 15 dagen na orderbevestiging en volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragrafen, dan verbindt de verkoper zich ertoe uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij het(de) product(en) heeft ontvangen de koopprijs aan de gebruiker terug te betalen, voor zover deze reeds is betaald.

7.5 De leveringskosten blijven verschuldigd zelfs bij retour en/of inruiling van het(de) bestelde product(en).

7.6 Bij terugbetaling van de geretourneerde producten crediteert de verkoper de creditcard waarmee voormelde producten zijn betaald met het bedrag gelijk aan de koopprijs van de producten, verminderd met de leveringskosten, evenals het bedrag van de waardebon(nen) of kortingen die bij de bestelling zijn verrekend. De terugbetaling aan de gebruiker geschiedt volgens de modaliteiten die zijn overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven.

7.7 De gebruiker kan zijn verzakingsrecht en/of inruilrecht alleen uitoefenen, als het(de) geleverde product(en) overduidelijk langdurig is(zijn) gebruikt (langer dan enkele minuten), is(zijn) beschadigd of er stukken van ontbreken.

7.8 Het(de) product(en) moet(en) absoluut behoorlijk beschermd aan voormeld adres worden geretourneerd in zijn(hun) oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat (niet kapotgemaakt, beschadigd of bevuild door de klant) en met een kopie van de orderbevestiging. Zo niet, kunnen ze niet worden teruggenomen of ingeruild.

7.9 Kunnen evenmin worden teruggenomen of ingeruild, producten wier verzender aan de hand van geen enkel bijgevoegd element kan worden geïdentificeerd (bestelnr., naam, voornaam, adres). Geretourneerde producten die niet door de verkoper kunnen worden aanvaard, worden bij de verkoper ter beschikking van de gebruiker gehouden. De gebruiker moet er de prijs van betalen. Bij abnormale of onrechtmatige retour behoudt de verkoper zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren.


Artikel 8 Wettelijke waarborg

8.1 De gebruiker geniet de wettelijke waarborg in artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek op alle gelijkvormigheidsgebreken die bestaan bij de levering van zijn product(en), als hij het gebrek op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten niet kende of niet geacht was dit te kennen. In dit geval kan de gebruiker eisen dat het(de) betrokken product(en) kosteloos wordt(worden) vervangen binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van soortgelijke producten.

8.2 De gebruiker kan evenwel niet eisen dat de overeenkomst bij geringe gelijkvormigheidsgebreken wordt ontbonden. Er zal in voorkomend geval eveneens rekening worden gehouden met slijtage die het gevolg is van het gebruik van het(de) product(en) door de gebruiker sinds levering.

8.3 De waarborg geldt niet voor:

- normale slijtage van het product,

- gebreken en schade door toedoen van de gebruiker.

8.4 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren, beschadigen en onnauwkeurig meting van de Free Style Libre sensor door het gebruik van het(de) product(en) aangekocht op de site www.Alexis Herbosch bv.com.


Artikel 9 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

9.1 De verkoper verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht te nemen.

9.2 De verkoper verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die op de site worden verzameld niet onder derden te verspreiden. Ze zullen door zijn interne diensten uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestellingen (die wel aan onderaannemers kan worden toevertrouwd) of met het oog op een betere of op maat gesneden communicatie, met name via informatiebrieven / e-mails en om de site op de bij de gebruikers vastgestelde voorkeuren af te stemmen.

9.3 De verkoper ziet er dus van af de informatie over zijn gebruikers te verkopen, te commercialiseren of aan derden te verhuren. Bij overdracht of gebruik van persoonsgegevens door derden verbindt de verkoper zich ertoe de gebruiker hiervan op voorhand te informeren zodat deze zijn recht op verzet kan uitoefenen.

9.4 Dit artikel kan de overdracht noch de afstand van activiteiten aan een derde verhinderen.

9.5 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan de gebruiker zijn recht op toegang tot het bestand en zijn recht op verbetering van zijn persoonsgegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: helo@Alexis Herbosch bv.com

9.6 De verkoper maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harddrive van de pc van de gebruiker wordt opgeslagen. Het is bedoeld om een vorig bezoek van de gebruiker op de site te melden. Cookies worden door de verkoper onder meer gebruikt om de aan de gebruiker aangeboden dienst te personaliseren. De gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn browser te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem door de verkoper wordt geleverd, te personaliseren.

9.7 Sommige pagina’s van de site kunnen soms elektronische beelden of "webtags" bevatten, waarmee het aantal bezoekers dat voornoemde pagina’s heeft bezocht, kan worden geteld. Deze webtags kunnen met sommige partners van de verkoper worden gebruikt, met name om de doeltreffendheid van sommige acties te meten en te verbeteren. De via deze tags verkregen inlichtingen maken het mogelijk om statistieken te verzamelen over het aantal bezoekers op bepaalde pagina’s van de site. Zo kunnen we beter op de wensen van de gebruikers van de site inspelen.


Artikel 10 Communicatie per e-mail en per post

10.1 De gebruiker stemt ermee in dat de verkoper hem e-mails en post toestuurt, met name voor reclame-, informatie- en andere doeleinden.

10.2 Als de gebruiker geen/niet langer e-mails en post van de verkoper wenst te ontvangen, kan hij de verkoper een e-mail sturen op volgend adres: helo@Alexis Herbosch bv.com

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de verkoper

11.1 De verkoper gaat alleen een inspanningsverbintenis aan voor alle stappen met betrekking tot de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de latere diensten.

11.2 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van de site, met name een onderbreking van de dienst, hacking, de aanwezigheid van computervirussen of andere onaangenaamheden.

11.3 De aansprakelijkheid van de verkoper kan krachtens deze algemene voorwaarden in geen geval groter zijn dan de betaalde of te betalen bedragen bij de transactie die aan de basis ligt van voormelde aansprakelijkheid.


Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Alle elementen van de site, of het nu gaat om visuele of geluidselementen, inclusief de onderliggende technologie, zijn exclusief eigendom van de verkoper.

12.2 Gebruikers met een eigen internetsite die een rechtstreekse link met de site van de verkoper wil aanleggen, moeten laatstgenoemde eerst uitdrukkelijk om toestemming vragen. Het gaat in dit geval niet om een gewone impliciete toetredingsovereenkomst. Iedere hypertekst link die terugkoppelt naar de site en daarbij  gebruikmaakt van in-line linking, framing, deep-linking is uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link -zelfs indien hij stilzwijgend is toegelaten- op eenvoudig verzoek van de verkoper onmiddellijk worden verwijderd.


Artikel 13 Geschillen

13.1 De contractuele betrekkingen die de partijen bindt, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

13.2 Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering kan worden ingesteld. Wanneer een minnelijke schikking uitblijft, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd om het geschil tussen de partijen te beslechten.


Artikel 14 Nietigheid en draagwijdte

14.1 Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden geacht of verklaard overeenkomstig de wet, een reglement of ingevolge een definitieve uitspraak, dan blijven de kracht en draagwijdte van de overige bepalingen ongewijzigd.

14.2 Deze algemene voorwaarden en het aan de gebruiker overgemaakte besteloverzicht vormen een contractueel geheel en bevatten alle contractuele betrekkingen tussen de partijen.


Artikel 15 Wijziging

15.1 De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en brengt de gebruikers via de site van de nieuwe versie op de hoogte.

15.2 Alleen de voorwaarden die op de site staan op het ogenblik dat de bestelling wordt bevestigd zijn van toepassing. De gebruiker kan deze voorwaarden vóór of tijdens de bestelling uitprinten.


B. Persoonlijke levenssfeer


Voorwoord

Onze website Alexis Herbosch bv.com hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor een rationeel en economisch relevant gebruik van onze diensten.

Daarom houden wij ons strikt aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening 2016/679 betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de Verordening)

1 - Toestemming

De toegang tot de website Alexis Herbosch bv.com impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de internetgebruiker van dit Handvest betreffende de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en machtigt Alexis Herbosch bv.com om de persoonsgegevens die hij op de Site meedeelt in het kader van de diensten die Alexis Herbosch bv.com aanbiedt, te verwerken in overeenstemming met wat hieronder wordt gespecificeerd.

Alexis Herbosch bv.com kan er eventueel toe gebracht worden dit Handvest, na de Gebruikers te hebben geïnformeerd, te wijzigen en aan te passen, met name om te voldoen aan nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving (zoals de vaststelling van de nieuwe Europese verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens - Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - van 14 april 2016 en van toepassing van 25 mei 2018), de aanbevelingen van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken ven het Europees Comité voor gegevensbescherming en de relevante beslissingen van de rechtbanken.


2 - Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

In principe is de toegang tot de Site mogelijk zonder dat persoonsgegevens, zoals naam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz, moeten worden verstrekt.

In het kader van de Dienstverlening kan het echter nodig zijn dat de Gebruiker bepaalde persoonsgegevens verstrekt.


2.1 De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die het doel van en de technische en juridische middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vastlegt.

Voor wat de Site AlexisHerbosch.be betreft wordt de firma Alexis Herbosch bv, met maatschappelijke zetel te Lorkendreef 16, 2970 Schilde- België, KBO:  0847.649.742 (hierna "Alexis Herbosch bv") aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke.

Alexis Herbosch bv  verbindt er zich toe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van de wet betreffende de Persoonlijke levenssfeer en de Verordening.

Alexis Herbosch bv verbindt zich er eveneens toe uw gegevens te verwerken en op te slaan op een manier die in verhouding staat tot de doeleinden waarvoor u ze aan ons verstrekt.